Stowarzyszenie powstało z potrzeby dzielenia się wiedzą na temat profilaktyki zdrowotnej i budowania większej świadomości wśród szerokiego grona odbiorców.

Jeśli interesują Cię nasze działania i chciałbyś nam pomóc zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu lub do wsparcia finansowego.

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowego Stylu Życia
„TWOJA MOC“
ul. K. Iłłakowiczówny 14/1
60-789 Poznań

KRS : 0000539122
NIP : 779-24-27-739
REGON : 360654501

PKO Bank Polski S.A.
nr rachunku : 38 1020 4027 0000 1802 1289 5019

Głównymi celami Stowarzyszenia jest:

1

Promowanie i wspieranie edukacji w zakresie zdrowego odżywiania, aktywnego i zdrowego stylu w każdej dziedzinie życia człowieka.

2

Ochrona i promocja zdrowia.

3

Przekonywanie społeczeństwa o potrzebie profilaktyki zdrowotnej jako drogi sprzyjającej ochronie zdrowia.

4

Pokazywanie wewnętrznego potencjału człowieka do samouzdrawiania.

5

Pomoc w rozwiązywaniu już zaistniałych problemów zdrowotnych.

6

Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych oraz utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych i aktywnościowych dla dobra publicznego.

7

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyki zdrowotnej.

8

Promocję lokalnych przedsiębiorców, których działalność przyczynia się do nabywania prawidłowych nawyków zdrowotnych.

9

Integrację społeczności i przedsiębiorczości w zakresie wzajemnego wspierania i utrwalania zachowań prozdrowotnych.

10

Przekazywanie informacji o poszczególnych jednostkach chorobowych oraz różnych metodach ich leczenia, w szczególności uwzględniające holistyczne podejście do człowieka.

Ponadto Stowarzyszenie będzie realizować cele:

11

Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

12

Działalności charytatywnej.

13

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

14

Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

15

Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

16

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

17

Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

18

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

19

Wypoczynku dzieci i młodzieży.

20

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

21

Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

22

Promocji i organizacji wolontariatu.

23

Promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

24

Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

25

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

26

Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1-32

W ramach działalności Stowarzyszenia organizowane są liczne, często bezpłatne wykłady.

Dotychczas odbyły się wykłady na temat:

1

Kalendarz Oczyszczania Organizmu.

2

Budowanie Odporności Organizmu u dorosłych i u dzieci.

3

Naturalnie Radzimy Sobie z Grypą i Przeziębieniem.

4

Wiosenne Oczyszczanie.

5

Zaproś CIAŁO na WAKACJE.

6

Wyłącz autopilota i spójrz na swoje zdrowie z innej perspektywy.


Wykłady były prowadzone przez dr Beatę Pieczyńską – doktor biologii (genetyk), specjalistka Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z kilkunastoletnim doświadczeniem, naturoterapeutka, zielarka, prowadzi autorskie warsztaty oczyszczające organizm.

Prowadzimy także wykłady dla dużych firm.

Więcej informacji o STOWARZYSZENIU szukaj na www.stowarzyszenietwojamoc.pl